برنامه پروازهای تهران به زابل

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیت ۱ مهرآباد زابل ‌ماهان A300 دوشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ خریدآنلاین بلیت ۲ مهرآباد زابل ‌ماهان A300 پنجشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ خریدآنلاین بلیت ۳ مهرآباد زابل ‌ماهان A300 جمعه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ خریدآنلاین بلیت