ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

۱

مهرآباد

ایلام

‌ماهان

BAE

جمعه

۴۵۷۳

۱۲:۴۵

۱۴:۰۰

۲

مهرآباد

ایلام

‌ماهان

BAE

چهارشنبه

۴۵۷۳

۱۲:۴۵

۱۴:۰۰

۳

مهرآباد

ایلام

‌ماهان

BAE

شنبه

۴۵۷۳

۱۲:۴۵

۱۴:۰۰

۴

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

شنبه

۸۴۳

۱۴:۳۵

۱۵:۵۰

۵

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

شنبه

۸۴۱

۱۲:۰۰

۱۳:۱۵

۶

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

جمعه

۸۴۳

۱۰:۲۰

۱۱:۳۰

۷

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

جمعه

۸۴۱

۰۶:۳۰

۰۷:۴۵

۸

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۸۴۳

۱۴:۳۰

۱۵:۴۰

۹

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۸۴۱

۰۶:۳۰

۰۷:۴۵

۱۰

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۸۴۳

۱۰:۱۵

۱۱:۳۰

۱۱

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۸۴۱

۰۵:۴۵

۰۷:۰۰

۱۲

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

سه شنبه

۸۴۳

۱۳:۱۵

۱۴:۳۰

۱۳

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

دوشنبه

۸۴۳

۱۴:۳۰

۱۵:۳۵

۱۴

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

BAE

دوشنبه

۴۵۷۳

۱۲:۴۵

۱۴:۰۰

۱۵

مهرآباد

ایلام

‌آسمان

F100

یکشنبه

۸۴۱

۰۶:۳۰

۰۷:۴۵