ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

۱

مهرآباد

بندرعباس

‌قشم ایر

F100

یکشنبه

۱۲۲۸

۱۶:۳۵

۱۸:۲۰

۲

مهرآباد

بندرعباس

‌آسمان

F100

یکشنبه

۶۴۴

۰۶:۰۰

۰۷:۴۵

۳

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

شنبه

۳۹۲

۱۸:۲۰

۲۰:۰۵

۴

مهرآباد

بندرعباس

‌قشم ایر

F100

شنبه

۱۲۲۸

۱۶:۴۰

۱۸:۳۰

۵

مهرآباد

بندرعباس

‌آسمان

F100

شنبه

۶۴۴

۰۶:۰۰

۰۷:۴۵

۶

مهرآباد

بندرعباس

‌آسمان

F100

جمعه

۷۲۴

۱۴:۱۰

۱۶:۰۰

۷

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

A300

پنجشنبه

۴۵۸

۱۵:۱۵

۱۷:۲۰

۸

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۴۵۸

۱۶:۵۵

۱۹:۰۰

۹

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۳۸۴

۰۷:۱۰

۰۹:۱۵

۱۰

مهرآباد

بندرعباس

‌آسمان

F100

شنبه

۷۲۴

۰۸:۳۰

۱۰:۲۰

۱۱

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

پنجشنبه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۱۲

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

پنجشنبه

۱۰۹۵

۰۷:۴۵

۰۹:۲۵

۱۳

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۲۰

۱۴

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۱۵

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۹۵

۰۷:۴۵

۰۹:۲۵

۱۶

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۳۸۴

۰۶:۳۵

۰۸:۴۰

۱۷

مهرآباد

بندرعباس

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۷۲۴

۰۶:۰۵

۰۷:۵۵

۱۸

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

A320

سه شنبه

۴۵۶

۲۱:۰۰

۲۳:۰۰

۱۹

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۲۰

۲۰

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

A320

سه شنبه

۴۵۸

۱۵:۴۵

۱۷:۴۵

۲۱

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

سه شنبه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۲۲

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

سه شنبه

۱۰۹۵

۰۷:۴۵

۰۹:۲۵

۲۳

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۲۰

۲۴

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۴۵۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۵

۲۵

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

دوشنبه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۲۶

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۴۵۴

۱۱:۱۵

۱۳:۲۰

۲۷

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۹۵

۰۷:۴۵

۰۹:۲۵

۲۸

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۴۵۶

۱۸:۴۰

۲۰:۲۰

۲۹

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۲۰

۳۰

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

یکشنبه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۳۱

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۴۵۴

۰۸:۳۰

۱۱:۱۰

۳۲

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

یکشنبه

۱۰۹۵

۰۷:۴۵

۰۹:۲۵

۳۳

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۵۶

۲۰:۱۵

۲۲:۰۰

۳۴

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۱۵

۳۵

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

A320

شنبه

۴۵۸

۱۶:۵۰

۱۸:۵۰

۳۶

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

شنبه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۳۷

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

شنبه

۱۰۹۵

۰۷:۴۵

۰۹:۲۵

۳۸

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۹۰

۰۵:۴۵

۰۷:۵۰

۳۹

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

A300

جمعه

۴۵۶

۲۰:۲۵

۲۲:۲۵

۴۰

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

جمعه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۲۰

۴۱

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

جمعه

۴۵۹۳

۱۵:۰۰

۱۶:۴۵

۴۲

مهرآباد

بندرعباس

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۴۵۴

۱۰:۱۵

۱۲:۲۰

۴۳

مهرآباد

بندرعباس

‌ماهان

A300

پنجشنبه

۱۰۹۳

۱۷:۳۵

۱۹:۲۰