ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

۱

مهرآباد

بوشهر

‌آسمان

F100

یکشنبه

۳۸۳۷

۱۹:۲۵

۲۱:۰۰

۲

مهرآباد

بوشهر

‌اترک ایر

A320

پنجشنبه

۱۹۰۱

۲۰:۰۵

۲۱:۲۵

۳

مهرآباد

بوشهر

‌اترک ایر

A320

شنبه

۱۹۰۱

۲۰:۰۵

۲۱:۲۵

۴

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

A300

یکشنبه

۴۱۵

۱۴:۵۰

۱۶:۲۵

۵

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

MD80

یکشنبه

۴۰۹

۰۵:۵۵

۰۷:۳۰

۶

مهرآباد

بوشهر

‌اترک ایر

A320

دوشنبه

۱۹۰۱

۲۰:۰۵

۲۱:۲۵

۷

مهرآباد

بوشهر

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۳۸۳۷

۱۹:۱۵

۲۰:۵۵

۸

مهرآباد

بوشهر

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۳۸۳۷

۱۹:۱۵

۲۰:۵۰

۹

مهرآباد

بوشهر

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۸۳۷

۱۹:۰۰

۲۰:۳۵

۱۰

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

F100

جمعه

۴۰۹

۰۵:۵۵

۰۷:۴۰

۱۱

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۴۱۵

۱۶:۴۰

۱۸:۳۰

۱۲

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

A300

چهارشنبه

۴۰۹

۰۶:۳۰

۰۸:۲۵

۱۳

مهرآباد

بوشهر

‌اترک ایر

A320

سه شنبه

۱۹۰۱

۲۰:۰۵

۲۱:۲۵

۱۴

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

A300

دوشنبه

۴۱۵

۱۵:۲۰

۱۷:۱۵

۱۵

مهرآباد

بوشهر

‌ایران ایر

A300

دوشنبه

۴۰۹

۰۶:۳۰

۰۸:۲۵