ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

خرید بلیت

۱

مهرآباد

خوی

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۷۴۰

۰۹:۳۰

۱۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

خوی

‌آسمان

F100

شنبه

۷۴۰

۱۳:۴۰

۱۵:۲۵

خریدآنلاین بلیت