ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

رفسنجان

ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۳۹

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

رفسنجان

ماهان

A300

شنبه

۱۰۳۹

۰۸:۰۵

۰۹:۵۰

خریدآنلاین بلیت