ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

رشت

‌آسمان

F100

شنبه

۸۴۴

۱۸:۱۰

۱۹:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

شنبه

۸۴۴

۱۷:۰۰

۱۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

F100

شنبه

۲۴۳

۰۷:۱۵

۰۸:۲۵

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

MD82

جمعه

۸۰۱۹

۱۶:۱۵

۱۷:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

جمعه

۸۴۴

۱۷:۰۰

۱۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

MD82

چهارشنبه

۸۰۱۹

۱۶:۱۵

۱۷:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

چهارشنبه

۸۴۴

۱۷:۰۵

۱۸:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۸

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۲۴۳

۰۷:۰۵

۰۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۹

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

پنجشنبه

۸۴۴

۱۷:۰۵

۱۸:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۱۰

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۲۴۳

۰۷:۰۰

۰۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۱۱

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

سه شنبه

۸۴۴

۱۷:۰۰

۱۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۱۲

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

دوشنبه

۸۴۴

۱۷:۰۰

۱۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۱۳

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۲۴۵

۱۷:۰۵

۱۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۱۴

مهرآباد

رشت

‌آسمان

ATR72

یکشنبه

۸۴۴

۱۷:۰۰

۱۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۱۵

مهرآباد

رشت

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۲۴۵

۱۶:۵۵

۱۷:۵۵

خریدآنلاین بلیت