ردیف

فرودگاه مبداء

+

فرودگاه مقصد

+

شرکت هواپیمایی

+

هواپیما

+

روز پرواز

+

شماره پرواز

+

ساعت پرواز از مبدا

+

ساعت رسیدن به مقصد

+

۱

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

دوشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۳۰

۰۶:۳۰

۲

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

AR85

یکشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۱۰

۰۶:۱۰

۳

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

MD80

پنجشنبه

۲۳۸

۲۱:۱۰

۲۲:۱۰

۴

مهرآباد

اصفهان

‌تابان

MD88

سه شنبه

۶۲۹۵

۰۸:۴۵

۰۹:۴۵

۵

مهرآباد

اصفهان

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

سه شنبه

۲۵۷۲

۰۸:۱۵

۰۹:۱۵

۶

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۲۳۶

۱۶:۲۵

۱۷:۲۵

۷

مهرآباد

اصفهان

‌زاگرس

MD80

چهارشنبه

۴۰۶۷

۲۰:۴۵

۲۱:۴۵

۸

مهرآباد

اصفهان

‌تابان

MD88

چهارشنبه

۶۲۹۵

۰۸:۴۵

۰۹:۴۵

۹

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

MD82

سه شنبه

۸۰۴۰

۰۶:۳۰

۰۷:۳۰

۱۰

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

AR85

شنبه

۱۲۸۰

۰۵:۱۵

۰۶:۳۰

۱۱

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

AR85

چهارشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۵۵

۰۶:۵۵

۱۲

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۲۵۲

۰۶:۵۰

۰۷:۵۰

۱۳

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

دوشنبه

۱۲۸۲

۲۰:۴۵

۲۱:۴۵

۱۴

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

چهارشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۳۰

۰۶:۳۰

۱۵

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

جمعه

۱۲۸۲

۲۰:۴۵

۲۱:۴۵

۱۶

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

جمعه

۱۲۸۰

۰۵:۱۵

۰۶:۳۰

۱۷

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

پنجشنبه

۱۲۸۲

۲۰:۴۰

۲۱:۴۰

۱۸

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

پنجشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۳۰

۰۶:۳۰

۱۹

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

A320

پنجشنبه

۲۵۲

۰۷:۱۵

۰۸:۱۵

۲۰

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۲۳۸

۲۰:۱۰

۲۱:۱۰

۲۱

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

چهارشنبه

۱۲۸۲

۲۰:۴۵

۲۱:۴۵

۲۲

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

سه شنبه

۱۲۸۲

۲۰:۴۵

۲۱:۴۵

۲۳

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

سه شنبه

۱۲۸۰

۰۵:۳۰

۰۶:۳۰

۲۴

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۲۳۸

۲۱:۱۰

۲۲:۱۰

۲۵

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

یکشنبه

۱۲۸۲

۲۰:۴۰

۲۱:۴۰

۲۶

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

یکشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۲۵

۰۶:۳۰

۲۷

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

AR85

شنبه

۱۲۸۲

۲۰:۲۰

۲۱:۳۵

۲۸

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

F100

شنبه

۱۲۸۰

۰۵:۱۵

۰۶:۳۰

۲۹

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

MD80

دوشنبه

۲۵۲

۰۷:۱۵

۰۸:۱۵

۳۰

مهرآباد

اصفهان

‌قشم ایر

AR85

دوشنبه

۱۲۸۰

۰۵:۳۰

۰۶:۳۰

۳۱

مهرآباد

اصفهان

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

پنجشنبه

۲۵۱۸

۰۶:۵۰

۰۷:۵۰

۳۲

مهرآباد

اصفهان

‌تابان

MD88

دوشنبه

۶۲۹۵

۰۸:۴۵

۰۹:۴۵

۳۳

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۲۰۲

۰۷:۰۵

۰۸:۲۰

۳۴

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۷۶

۰۷:۱۰

۰۸:۲۵

۳۵

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

شنبه

۳۹۲

۱۵:۳۰

۱۶:۴۵

۳۶

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

A320

پنجشنبه

۲۵۴

۱۶:۵۰

۱۷:۵۰

۳۷

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

A320

دوشنبه

۲۵۴

۱۶:۵۰

۱۷:۵۰

۳۸

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

F100

یکشنبه

۲۲۰

۰۷:۱۵

۰۸:۱۵

۳۹

مهرآباد

اصفهان

‌ایران ایر

A320

چهارشنبه

۲۵۲

۰۷:۱۵

۰۸:۱۵