ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

چهارشنبه (۲۱)

                   
 

۱۰۴

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

F100

چهارشنبه

۱۲۳۶

۲۰:۱۵

۲۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۵

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۲۳۴

۰۶:۲۰

۰۷:۵۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

A306

چهارشنبه

۱۰۸۷

۱۳:۱۰

۱۴:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

چهارشنبه

۴۳۳۸

۱۵:۱۰

۱۶:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۳

مهرآباد

شیراز

‌زاگرس

MD82

چهارشنبه

۴۰۱۱

۱۱:۴۵

۱۳:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۴

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

B727

چهارشنبه

۳۷۷۲

۱۱:۲۵

۱۲:۵۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

چهارشنبه

۹۳۲

۱۸:۵۰

۲۰:۲۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

چهارشنبه

۴۸

۱۹:۵۰

۲۱:۲۰

خریدآنلاین بلیت

 

۷

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۴۲۸

۱۸:۰۵

۱۹:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۸

مهرآباد

شیراز

‌تابان

BA11

چهارشنبه

۶۲۷۱

۱۷:۳۰

۱۹:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۹

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

چهارشنبه

۴۲۶

۰۷:۰۵

۰۸:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

BAE

چهارشنبه

۱۰۸۹

۰۷:۱۵

۰۸:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۱

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۳۷۹۲

۰۶:۴۰

۰۸:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱۲

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

چهارشنبه

۴۳۴۸

۰۵:۲۰

۰۶:۵۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱۳

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۳۷۸۸

۱۸:۱۵

۱۹:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۴

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

A320

چهارشنبه

۳۷۸۰

۰۸:۴۵

۱۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۵

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۳۷۸۲

۱۶:۴۵

۱۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۶

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

A320

چهارشنبه

۲۳۲

۱۶:۵۰

۱۸:۲۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱۷

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

چهارشنبه

۵۲۸۷

۰۶:۳۵

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۸

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۳۷۷۴

۲۲:۳۰

۰۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱۹

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۳۷۷۶

۰۸:۰۰

۰۹:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲۰

مهرآباد

شیراز

‌کیش ایر

MD82

چهارشنبه

۷۴۵۱

۱۸:۴۵

۲۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۲۱

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

چهارشنبه

۵۲۲۳

۱۵:۴۰

۱۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

دوشنبه (۱۶)

                 

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۶

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

F100

دوشنبه

۱۲۳۶

۲۰:۱۰

۲۱:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۷

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۲۳۴

۰۶:۲۰

۰۷:۵۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲۳

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

دوشنبه

۹۳۲

۱۸:۵۰

۲۰:۲۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲۴

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

دوشنبه

۴۸

۱۹:۴۰

۲۱:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲۵

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

A320

دوشنبه

۳۷۸۰

۰۸:۴۵

۱۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۲۶

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۴۲۸

۱۶:۳۵

۱۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

 

۲۷

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

دوشنبه

۴۳۳۸

۱۵:۱۰

۱۶:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲۸

مهرآباد

شیراز

‌زاگرس

MD82

دوشنبه

۴۰۱۱

۲۰:۰۰

۲۱:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۲۹

مهرآباد

شیراز

‌کیش ایر

MD82

دوشنبه

۷۴۵۱

۲۰:۰۰

۲۱:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۳۰

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۷۸۶

۱۰:۱۵

۱۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۳۱

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

دوشنبه

۴۳۴۸

۰۵:۲۰

۰۶:۵۰

خریدآنلاین بلیت

 

۳۲

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۷۹۲

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۳۳

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۷۸۲

۲۲:۴۵

۰۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۳۴

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۷۹۰

۱۸:۴۵

۲۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۳۵

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

دوشنبه

۵۲۸۷

۰۷:۱۰

۰۸:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۳۶

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

دوشنبه

۳۷۷۶

۰۶:۳۵

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

 

۳۷

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

A320

دوشنبه

۵۲۲۳

۱۵:۴۰

۱۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

یکشنبه (۱۷)

                 

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۸

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

یکشنبه

۳۷۷۶

۰۷:۰۰

۰۸:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۹

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

A320

یکشنبه

۲۳۲

۱۶:۴۵

۱۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۳۸

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

یکشنبه

۴۸

۱۹:۴۰

۲۱:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۳۹

مهرآباد

شیراز

‌تابان

BA11

یکشنبه

۶۲۷۱

۱۷:۳۰

۱۹:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۴۰

مهرآباد

شیراز

‌زاگرس

MD82

یکشنبه

۴۳۳۸

۱۵:۱۵

۱۶:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۴۱

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

یکشنبه

۳۷۹۲

۰۶:۱۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۴۲

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

A320

یکشنبه

۳۷۸۰

۰۸:۴۵

۱۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۴۳

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۹۸۴

۰۶:۴۰

۰۸:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۴۴

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

یکشنبه

۵۲۸۷

۰۵:۴۰

۰۷:۰۵

خریدآنلاین بلیت

 

۴۵

مهرآباد

شیراز

‌حمل و نقل هوایی نفت

F100

یکشنبه

۲۵۷۰

۰۶:۰۵

۰۷:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۴۶

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۴۲۴

۲۰:۰۵

۲۱:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۴۷

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

یکشنبه

۳۷۸۶

۱۸:۵۰

۲۰:۲۰

خریدآنلاین بلیت

 

۴۸

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

A306

یکشنبه

۱۰۸۷

۱۳:۱۵

۱۴:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۴۹

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۳۲۲

۰۷:۱۵

۰۸:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۵۰

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

یکشنبه

۳۷۷۲

۱۱:۲۰

۱۲:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵۱

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

BA11

یکشنبه

۱۰۸۹

۰۷:۲۰

۰۸:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵۲

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

یکشنبه

۵۲۲۳

۱۵:۴۰

۱۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۵۳

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

AR85

یکشنبه

۱۲۳۶

۲۰:۳۰

۲۱:۵۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵۴

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

یکشنبه

۳۷۷۴

۲۳:۱۵

۰۰:۴۵

خریدآنلاین بلیت

جمعه (۱۲)

                 

خریدآنلاین بلیت

 

۱۱۱

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

جمعه

۳۷۸۸

۲۲:۰۵

۲۳:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵۵

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

جمعه

۴۸

۱۹:۵۰

۲۱:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۵۶

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

B727

جمعه

۳۷۹۲

۰۹:۰۵

۱۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵۷

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

MD82

جمعه

۴۲۸

۱۶:۴۵

۱۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۵۸

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

جمعه

۴۳۳۸

۱۵:۱۵

۱۶:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۵۹

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

جمعه

۳۷۷۴

۱۲:۴۵

۱۴:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۶۰

مهرآباد

شیراز

‌زاگرس

MD82

جمعه

۴۰۱۱

۲۰:۲۰

۲۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۶۱

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

A306

جمعه

۱۰۸۷

۱۳:۱۵

۱۴:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶۲

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

A320

جمعه

۴۲۶

۰۷:۰۰

۰۸:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶۳

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

جمعه

۵۲۸۷

۰۶:۰۰

۰۷:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶۴

مهرآباد

شیراز

‌کیش ایر

MD82

جمعه

۷۴۵۱

۲۰:۳۵

۲۲:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶۵

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

جمعه

۵۲۲۳

۱۵:۵۰

۱۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶۶

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

F100

جمعه

۱۲۳۶

۲۰:۲۰

۲۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

سه شنبه (۱۲)

                 

خریدآنلاین بلیت

 

۱۱۲

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۳۷۸۸

۱۶:۰۵

۱۷:۲۵

خریدآنلاین بلیت

 

۶۷

مهرآباد

شیراز

‌زاگرس

MD82

سه شنبه

۴۰۱۱

۲۰:۱۰

۲۱:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۶۸

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

A320

سه شنبه

۳۷۸۰

۰۸:۳۵

۱۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۶۹

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۳۲۴

۱۱:۲۵

۱۲:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۷۰

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۳۷۷۲

۱۰:۴۰

۱۲:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۷۱

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

سه شنبه

۴۸

۱۹:۵۰

۲۱:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۷۲

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۳۷۹۰

۲۰:۱۵

۲۱:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۷۳

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۳۷۷۶

۰۶:۳۵

۰۷:۵۵

خریدآنلاین بلیت

 

۷۴

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

A306

سه شنبه

۱۰۸۷

۱۳:۲۰

۱۴:۴۰

خریدآنلاین بلیت

 

۷۵

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

سه شنبه

۵۲۸۷

۱۲:۱۰

۱۳:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۷۶

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

سه شنبه

۳۷۹۲

۰۶:۳۵

۰۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۷۷

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

AR85

سه شنبه

۱۲۳۶

۲۰:۲۵

۲۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۷۸

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

سه شنبه

۵۲۲۳

۱۵:۵۰

۱۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

پنجشنبه (۱۰)

                 

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۱

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

F100

پنجشنبه

۱۲۳۶

۲۰:۴۵

۲۱:۵۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۲

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۳۷۷۲

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۳

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۳۷۷۶

۰۶:۰۵

۰۷:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۷۹

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

A320

پنجشنبه

۳۷۸۰

۰۸:۴۵

۱۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۸۰

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۳۷۸۸

۱۰:۳۰

۱۲:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۸۱

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

پنجشنبه

۵۲۸۷

۰۶:۴۵

۰۸:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۸۲

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

پنجشنبه

۴۸

۱۹:۴۵

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۸۳

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

A306

پنجشنبه

۱۰۸۷

۱۳:۴۰

۱۴:۵۰

خریدآنلاین بلیت

 

۸۴

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

BA11

پنجشنبه

۱۰۲۳

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۸۵

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۴۲۶

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۸۶

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD83

پنجشنبه

۵۲۲۳

۱۵:۴۰

۱۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۸۷

مهرآباد

شیراز

‌معراج

A320

پنجشنبه

۲۸۴۰

۰۷:۳۰

۰۹:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۸۸

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۳۷۷۴

۲۲:۵۰

۰۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

شنبه (۱۲)

                 

خریدآنلاین بلیت

 

۱۱۰

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

شنبه

۳۷۸۸

۱۸:۴۵

۲۰:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۸۹

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

A320

شنبه

۳۷۸۰

۰۹:۰۵

۱۰:۳۵

خریدآنلاین بلیت

 

۹۰

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

شنبه

۳۷۷۲

۱۰:۴۵

۱۲:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۹۱

مهرآباد

شیراز

‌زاگرس

MD82

شنبه

۴۰۱۱

۲۰:۱۵

۲۱:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۹۲

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

شنبه

۳۷۷۴

۲۳:۰۰

۰۰:۳۰

خریدآنلاین بلیت

 

۹۳

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

BA11

شنبه

۱۰۸۹

۰۷:۱۵

۰۸:۴۵

خریدآنلاین بلیت

 

۹۴

مهرآباد

شیراز

‌معراج

A320

شنبه

۲۸۴۲

۰۵:۴۵

۰۷:۱۵

خریدآنلاین بلیت

 

۹۵

مهرآباد

شیراز

‌کاسپین

MD82

شنبه

۴۳۴۸

۰۵:۴۰

۰۷:۱۰

خریدآنلاین بلیت

 

۹۶

مهرآباد

شیراز

‌آسمان

F100

شنبه

۳۷۷۶

۰۶:۳۵

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

 

۹۷

مهرآباد

شیراز

‌ماهان

A306

شنبه

۱۰۸۷

۱۳:۲۰

۱۴:۵۰

خریدآنلاین بلیت

 

۹۸

مهرآباد

شیراز

‌ایران ایر

F100

شنبه

۴۲۶

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خریدآنلاین بلیت

 

۹۹

مهرآباد

شیراز

‌قشم ایر

F100

شنبه

۱۲۳۶

۲۳:۲۵

۲۱:۵۵

خریدآنلاین بلیت

 

۱۰۰

مهرآباد

شیراز

‌آتا ایر

MD82

شنبه

۵۲۲۳

۱۵:۵۰

۱۷:۲۰

خریدآنلاین بلیت