ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 یکشنبه ۲۶۲۳ ۶:۲۵ ۷:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۲ اهواز اصفهان ‌ایران ایر MD80 چهارشنبه ۹۲۷ ۱۲:۴۵ ۱۳:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۳ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 پنجشنبه ۲۶۴۳ ۱۶:۰۵ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۴ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 دوشنبه ۲۶۲۵ ۱۷:۳۰ ۱۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۵ اهواز اصفهان ‌کیش ایر F100 شنبه ۷۴۳۲ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۶ اهواز اصفهان ‌ایران ایر MD88 پنجشنبه ۹۲۷ ۸:۴۰ ۹:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۷ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 یکشنبه ۲۶۲۵ ۹:۳۰ ۱۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۸ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 یکشنبه ۲۶۲۳ ۶:۰۰ ۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۹ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 جمعه ۲۶۲۳ ۶:۲۰ ۷:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 شنبه ۲۶۲۵ ۱۳:۳۰ ۱۴:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۱ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 شنبه ۲۶۴۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۲ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 شنبه ۲۶۲۳ ۶:۰۰ ۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۳ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 دوشنبه ۲۶۲۳ ۶:۲۵ ۷:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ اهواز اصفهان ‌ایران ایر MD80 چهارشنبه ۳۳۲ ۱۸:۲۰ ۱۹:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F50 سه شنبه ۲۶۲۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 جمعه ۲۶۲۵ ۱۶:۱۰ ۱۶:۵۰ خرید آنلاین بلیت