ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ کیش شیراز ‌ایران ایر MD82 چهارشنبه ۹۹۲ ۲۳:۰۵ ۰:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۲ کیش شیراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۹۶ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۳۸۴۰ ۷:۴۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۴ کیش شیراز ‌ایران ایر MD82 شنبه ۹۹۲ ۲۲:۵۰ ۲۳:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۵ کیش شیراز ‌آسمان F100 جمعه ۳۸۴۶ ۷:۳۰ ۸:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۶ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۳۸۰۶ ۲۱:۵۵ ۲۳:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۷ کیش شیراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۴۰ ۱۴:۴۰ ۱۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۸ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۳۸۰۶ ۰:۰۰ ۱:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۹ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۳۸۰۶ ۲۱:۱۰ ۲۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ کیش شیراز ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۸۴۰ ۱۷:۰۵ ۱۸:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۳۸۴۶ ۲۳:۴۵ ۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۳۸۹۶ ۲۰:۱۵ ۲۱:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 یکشنبه ۳۸۹۶ ۲۱:۳۰ ۲۳:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 یکشنبه ۳۸۴۶ ۱۷:۴۵ ۱۹:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۱۵ کیش شیراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۹۶ ۱۷:۵۵ ۱۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ کیش شیراز ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۸۰۶ ۲۱:۳۵ ۲۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۷ کیش شیراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۰۶ ۲۱:۴۰ ۲۲:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۱۸ کیش شیراز ‌کیش ایر F100 یکشنبه ۷۴۶۰ ۱۴:۰۵ ۱۵:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۹ کیش شیراز ‌کیش ایر F100 چهارشنبه ۷۴۶۰ ۸:۴۰ ۹:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۲۰ کیش شیراز ‌کیش ایر F100 پنجشنبه ۷۴۶۰ ۱۷:۴۰ ۱۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۲۱ کیش شیراز ‌آسمان F100 جمعه ۳۸۹۶ ۱۷:۳۵ ۱۸:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۲۲ کیش شیراز ‌کیش ایر MD82 سه شنبه ۷۰۶۰ ۱۹:۱۰ ۲۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۳ کیش شیراز ‌کیش ایر F100 دوشنبه ۷۴۶۰ ۲۰:۵۵ ۲۲:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲۴ کیش شیراز ‌کیش ایر F100 جمعه ۷۴۶۰ ۱۴:۲۰ ۱۵:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۵ کیش شیراز ‌کیش ایر MD82 جمعه ۷۰۶۰ ۱۹:۲۰ ۲۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۲۶ کیش شیراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۴۶ ۱۴:۱۵ ۱۵:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۲۷ کیش شیراز ‌کیش ایر MD82 سه شنبه ۷۴۶۰ ۱۵:۱۰ ۱۶:۱۵ خرید آنلاین بلیت