۱ مشهد اهواز ‌اترک ایر A320 پنجشنبه ۱۹۰۴ ۸:۴۵ ۱۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد اهواز ‌اترک ایر A320 دوشنبه ۱۹۰۴ ۸:۴۵ ۹:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد اهواز ‌ماهان A306 جمعه ۱۰۴۰ ۱۸:۵۵ ۱۹:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد اهواز ‌ایران ایر A400 شنبه ۴۰۳ ۱۶:۵۵ ۱۸:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد اهواز ‌آسمان B722 جمعه ۸۳۷ ۱۱:۱۵ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد اهواز ‌زاگرس MD82 جمعه ۴۰۳۵ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد اهواز ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۳۵ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد اهواز ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 سه شنبه ۲۵۸۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد اهواز ‌ماهان A306 دوشنبه ۱۰۴۰ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مشهد اهواز ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۴۰۳ ۱۶:۴۵ ۱۸:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مشهد اهواز ‌ایران ایر MD80 دوشنبه ۹۵۲ ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مشهد اهواز ‌ایران ایر MD80 شنبه ۹۵۲ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مشهد اهواز ‌ایران ایر MD80 پنجشنبه ۹۵۲ ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مشهد اهواز ‌ماهان A306 سه شنبه ۱۰۴۰ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مشهد اهواز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۸۳۷ ۱۸:۲۰ ۱۹:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مشهد اهواز ‌آسمان F100 یکشنبه ۸۳۷ ۱۷:۰۰ ۱۹:۰۵ خرید آنلاین بلیت