ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد رشت ‌تابان MD88 جمعه ۶۲۸۷ ۹:۳۰ ۱۱:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد رشت ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۸۷ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد رشت ‌ایران ایر MD80 جمعه ۹۰۴ ۱۰:۴۵ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد رشت ‌ایران ایر F100 پنجشنبه ۴۵۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد رشت ‌ایران ایر MD80 سه شنبه ۹۰۴ ۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد رشت ‌ایران ایر F100 یکشنبه ۴۵۳ ۱۱:۲۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد رشت ‌ایران ایر MD80 یکشنبه ۹۰۴ ۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد رشت ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۹۱ ۱۵:۴۰ ۱۷:۱۰ خرید آنلاین بلیت