ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 چهارشنبه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 یکشنبه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 پنجشنبه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 سه شنبه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 دوشنبه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 جمعه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد ساری – دشت ناز ‌ایران ایر MD82 پنجشنبه ۹۱۰ ۵:۴۵ ۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۸ مشهد ساری – دشت ناز ‌ایران ایر MD80 سه شنبه ۹۱۰ ۱۰:۵۰ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۹ مشهد ساری – دشت ناز ‌ایران ایر MD80 یکشنبه ۹۱۰ ۱۰:۵۰ ۱۲:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مشهد ساری – دشت ناز ‌ماهان BA11 شنبه ۱۰۲۰ ۴:۰۰ ۵:۳۰ خرید آنلاین بلیت