ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

۱

مهرآباد

آبادان

‌قشم ایر

F100

شنبه

۱۲۱۶

۱۶:۳۰

۱۷:۲۰

۲

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

MD82

جمعه

۹۰۶

۰۷:۳۰

۰۹:۰۰

۳

مهرآباد

آبادان

‌آسمان

F100

سه شنبه

۸۶۰

۱۹:۴۰

۲۱:۰۰

۴

مهرآباد

آبادان

‌آسمان

F100

دوشنبه

۸۶۰

۲۱:۰۰

۲۲:۲۰

۵

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

BAE

دوشنبه

۹۰۶

۰۸:۱۵

۰۹:۴۵

۶

مهرآباد

آبادان

‌آسمان

F100

شنبه

۸۶۰

۲۱:۱۰

۲۲:۴۰

۷

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۹۰۶

۰۸:۱۵

۰۹:۴۵

۸

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

MD82

چهارشنبه

۹۰۶

۱۹:۳۰

۲۰:۴۵

۹

مهرآباد

آبادان

‌آسمان

BAE

جمعه

۸۶۰

۱۸:۵۰

۲۰:۱۰

۱۰

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

BAE

پنجشنبه

۹۱۴

۱۷:۲۰

۱۸:۴۵

۱۱

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

BAE

سه شنبه

۹۱۴

۱۶:۲۰

۱۷:۵۰

۱۲

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۹۱۴

۱۹:۱۰

۲۰:۳۰

۱۳

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

F100

شنبه

۲۶۵

۱۹:۵۵

۲۱:۱۵

۱۴

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۲۶۵

۱۱:۳۰

۱۳:۰۵

۱۵

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

BAE

دوشنبه

۹۱۴

۱۶:۱۵

۱۷:۴۰

۱۶

مهرآباد

آبادان

‌ایران ایر

MD82

شنبه

۹۱۴

۱۷:۵۵

۱۹:۱۵