ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 یکشنبه ۸۲۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد عسلویه ‌ماهان A300 یکشنبه ۱۰۱۶ ۶:۲۵ ۸:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 شنبه ۸۲۲ ۱۶:۱۵ ۱۸:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد عسلویه ‌ماهان A300 شنبه ۱۰۱۸ ۱۵:۱۰ ۱۴:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد عسلویه ‌ایران ایر MD82 شنبه ۷۰۷۱ ۷:۵۵ ۹:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 شنبه ۸۲۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۷ مهرآباد عسلویه ‌ماهان A300 شنبه ۱۰۱۶ ۶:۳۵ ۸:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 جمعه ۷۷۸ ۱۴:۴۵ ۱۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 جمعه ۷۸۰ ۷:۰۰ ۸:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 پنجشنبه ۷۷۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 پنجشنبه ۷۸۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 چهارشنبه ۷۷۸ ۱۴:۴۰ ۱۶:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 چهارشنبه ۷۸۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۴ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 سه شنبه ۷۷۸ ۱۴:۴۵ ۱۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۵ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 سه شنبه ۷۸۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 دوشنبه ۷۷۸ ۱۴:۴۰ ۱۶:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۷ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 دوشنبه ۷۸۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۸ مهرآباد عسلویه ‌آسمان F100 یکشنبه ۷۷۸ ۱۴:۴۵ ۱۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۹ مهرآباد عسلویه ‌آسمان B727 یکشنبه ۷۸۰ ۷:۰۰ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت