ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

پنجشنبه (۴)

 

۱

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

پنجشنبه

۱۰۱۲

۰۸:۴۵

۰۹:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

پنجشنبه

۲۸۷

۱۷:۴۵

۱۸:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

ATR72

پنجشنبه

۶۲۴

۱۸:۳۰

۲۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

F100

پنجشنبه

۶۲۲

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خریدآنلاین بلیت

چهارشنبه (۵)

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

F100

چهارشنبه

۶۲۶

۲۲:۲۵

۲۳:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۶

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

MD80

چهارشنبه

۲۸۵

۱۰:۵۵

۱۲:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۷

مهرآباد

کرمانشاه

‌معراج

A320

چهارشنبه

۲۸۶۶

۰۶:۵۵

۰۸:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۸

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

چهارشنبه

۱۰۱۰

۲۰:۰۰

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۹

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

چهارشنبه

۲۸۹

۲۰:۵۵

۲۲:۰۵

خریدآنلاین بلیت

دوشنبه (۷)

خریدآنلاین بلیت

۱۰

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

دوشنبه

۱۰۱۲

۰۸:۴۵

۰۹:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۱۱

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۲۸۹

۲۲:۰۰

۲۳:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۱۲

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

دوشنبه

۲۸۳

۰۴:۳۵

۰۵:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۱۳

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

F100

دوشنبه

۶۲۶

۲۲:۳۰

۲۳:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۱۴

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

MD82

دوشنبه

۹۵۸

۱۱:۱۵

۱۲:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۱۵

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

دوشنبه

۱۰۱۰

۲۰:۰۰

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۱۶

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

ATR72

دوشنبه

۶۲۲

۱۱:۲۰

۱۲:۲۰

خریدآنلاین بلیت

یکشنبه (۵)

خریدآنلاین بلیت

۱۷

مهرآباد

کرمانشاه

‌معراج

A320

یکشنبه

۲۸۶۶

۰۸:۰۰

۰۹:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۱۸

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۲۸۷

۱۶:۴۵

۱۷:۵۰

خریدآنلاین بلیت

۱۹

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

ATR72

یکشنبه

۶۲۴

۲۰:۵۵

۲۲:۲۵

خریدآنلاین بلیت

۲۰

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

یکشنبه

۱۰۱۰

۲۰:۰۰

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۲۱

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

MD82

یکشنبه

۹۵۸

۰۷:۲۵

۰۸:۲۵

خریدآنلاین بلیت

شنبه (۵)

خریدآنلاین بلیت

۲۲

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

F100

شنبه

۶۲۶

۲۲:۴۵

۰۰:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۲۳

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

F100

شنبه

۶۲۰

۰۸:۲۰

۰۹:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۲۴

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

شنبه

۲۸۷

۱۶:۲۵

۱۷:۳۵

خریدآنلاین بلیت

۲۵

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

شنبه

۲۸۳

۰۴:۳۵

۰۵:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۲۶

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

شنبه

۱۰۱۰

۲۰:۰۰

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

جمعه (۳)

خریدآنلاین بلیت

۲۷

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

جمعه

۲۸۹

۲۱:۵۰

۲۲:۵۵

خریدآنلاین بلیت

۲۸

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

جمعه

۱۰۱۰

۲۰:۰۰

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۲۹

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

F100

جمعه

۲۸۳

۰۹:۰۵

۱۰:۱۰

خریدآنلاین بلیت

سه شنبه (۴)

خریدآنلاین بلیت

۳۰

مهرآباد

کرمانشاه

‌آسمان

ATR72

سه شنبه

۶۲۴

۱۶:۰۰

۱۷:۳۰

خریدآنلاین بلیت

۳۱

مهرآباد

کرمانشاه

‌ماهان

BAE

سه شنبه

۱۰۱۰

۲۰:۰۰

۲۱:۱۵

خریدآنلاین بلیت

۳۲

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

A400

سه شنبه

۲۸۵

۱۱:۲۰

۱۲:۲۵

خریدآنلاین بلیت

۳۳

مهرآباد

کرمانشاه

‌ایران ایر

A320

سه شنبه

۲۸۹

۱۷:۳۰

۱۸:۴۰

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت

خریدآنلاین بلیت