ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد خارک ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 شنبه ۲۵۰۰ ۶:۳۰ ۷:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE یکشنبه ۴۵۵۰ ۶:۵۰ ۷:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۵۰ ۸:۱۵ ۹:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد خارک ‌آسمان F100 سه شنبه ۸۷۴ ۷:۴۵ ۸:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد خارک ‌آسمان F100 دوشنبه ۸۷۴ ۶:۴۵ ۷:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۶ مهرآباد خارک ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 پنجشنبه ۲۶۲۲ ۷:۲۵ ۸:۲۵ خرید آنلاین بلیت
۷ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE146 جمعه ۴۵۵۰ ۶:۵۰ ۷:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE146 پنجشنبه ۴۵۵۰ ۶:۵۰ ۷:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مهرآباد خارک ‌ماهان BAE146 چهارشنبه ۴۵۵۰ ۶:۵۰ ۷:۵۰ خرید آنلاین بلیت