ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

لارستان

‌ایران ایر

A320

دوشنبه

۳۲۶

۰۷:۲۵

۰۹:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

لارستان

‌ایران ایر

F100

جمعه

۳۲۶

۰۶:۱۰

۰۸:۰۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

لارستان

‌ایران ایر

F100

سه شنبه

۳۲۶

۰۶:۱۵

۰۸:۱۰

خریدآنلاین بلیت