ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد لاوان ‌ایران ایر F100 یکشنبه ۲۱۰ ۷:۱۵ ۰:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد لاوان ‌آسمان F100 چهارشنبه ۸۷۸ ۷:۱۵ ۸:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد لاوان ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۲۰۸ ۷:۲۰ ۸:۳۰ خرید آنلاین بلیت