ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

سبزوار

‌آسمان

F100

جمعه

۷۴۸

۲۲:۰۰

۲۳:۱۰

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

سبزوار

‌آسمان

F100

یکشنبه

۷۴۸

۱۱:۳۰

۱۲:۴۰

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

سبزوار

‌آسمان

F100

دوشنبه

۷۴۸

۰۹:۲۵

۱۰:۳۵

خریدآنلاین بلیت