ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

شهرکرد

‌ماهان

BAE

سه شنبه

۴۵۸۰

۰۷:۲۰

۰۸:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

شهرکرد

‌ماهان

BAE

شنبه

۴۵۸۰

۰۷:۲۰

۰۸:۰۰

خریدآنلاین بلیت