ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

سیرجان

‌ماهان

BAE

یکشنبه

۱۰۷۳

۰۶:۰۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

سیرجان

‌ماهان

BAE

شنبه

۱۰۷۳

۰۶:۰۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

سیرجان

‌ماهان

A300

جمعه

۱۰۷۳

۰۹:۲۰

۱۱:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۴

مهرآباد

سیرجان

‌ماهان

A300

چهارشنبه

۱۰۶۳

۰۹:۲۰

۱۱:۰۰

خریدآنلاین بلیت

۵

مهرآباد

سیرجان

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۶۳

۰۹:۲۰

۱۱:۰۰

خریدآنلاین بلیت