ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 یکشنبه ۳۷۰۵ ۵:۳۰ ۷:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۶ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۷ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 سه شنبه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۸ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۹ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 یکشنبه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 یکشنبه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 شنبه ۳۷۰۵ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 شنبه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ مهرآباد یاسوج ‌آسمان ATR72 دوشنبه ۳۷۰۴ ۵:۰۰ ۶:۳۰ خرید آنلاین بلیت