ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

زابل

‌ماهان

A300

دوشنبه

۱۰۸۵

۰۵:۴۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۲

مهرآباد

زابل

‌ماهان

A300

پنجشنبه

۱۰۸۵

۰۵:۴۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت

۳

مهرآباد

زابل

‌ماهان

A300

جمعه

۱۰۸۵

۰۵:۴۵

۰۷:۴۵

خریدآنلاین بلیت