ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپیمایی
هواپیما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسیدن به مقصد
خرید بلیط
۱
مشهد
کیش
‌آتا ایر
MD83
پنجشنبه
۵۲۹۱
۱۶:۲۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۲
مشهد
کیش
‌آتا ایر
A320
سه شنبه
۵۲۹۱
۱۲:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۳
مشهد
کیش
‌آتا ایر
A320
دوشنبه
۵۲۹۱
۱۰:۴۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۴
مشهد
کیش
‌اترک ایر
A320
شنبه
۱۹۱۲
۱۷:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۵
مشهد
کیش
‌آتا ایر
A320
شنبه
۵۲۹۱
۱۶:۲۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۶
مشهد
کیش
‌ماهان
A306
جمعه
۱۰۴۴
۱۶:۱۵
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۷
مشهد
کیش
‌کیش ایر
MD82
جمعه
۷۰۷۳
۱۲:۳۵
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۸
مشهد
کیش
‌تابان
MD88
پنجشنبه
۶۲۷۳
۱۴:۳۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۹
مشهد
کیش
‌ماهان
A310
پنجشنبه
۱۰۴۴
۱۲:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۰
مشهد
کیش
‌اترک ایر
A320
چهارشنبه
۱۹۱۲
۱۶:۱۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۱
مشهد
کیش
‌زاگرس
MD82
چهارشنبه
۴۰۰۷
۱۲:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۲
مشهد
کیش
‌کیش ایر
MD82
سه شنبه
۷۰۷۳
۱۸:۲۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۳
مشهد
کیش
‌ماهان
A310
سه شنبه
۱۰۴۴
۱۴:۳۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۴
مشهد
کیش
‌اترک ایر
A320
یکشنبه
۱۹۱۲
۱۷:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۵
مشهد
کیش
‌تابان
MD88
دوشنبه
۶۲۷۳
۱۴:۳۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۶
مشهد
کیش
‌ماهان
A310
دوشنبه
۱۰۴۴
۱۲:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت
۱۷
مشهد
کیش
‌زاگرس
MD82
یکشنبه
۴۰۰۷
۱۲:۰۰
۰:۰۰
خرید آنلاین بلیت